Sbor dobrovolných hasičů Brzkov

Od založení dobrovolného hasičského sboru v Brzkově v roce 1907 uplynulo 110 let. Významné výročí zavdalo příčinu k sepsání krátkého přehledu o činnosti tohoto nejdéle působícího a vlastně nejaktivnějšího spolku v obci. Prakticky celé minulé století, až na několik let před vznikem sboru, měl hasičský sbor velký vliv na dění v obci. Byl významnou složkou nejen při plnění vlastního poslání k ochraně majetku, života a zdraví spoluobčanů při neštěstích a pohromách v obci i nedalekém okolí, ale také v oblasti kultury a osvěty, výstavby společenských zařízení a úpravy životního prostředí. Jak je z dalších zápisů patrné, přičiněním členů hasičského sboru byl řadu let zajišťován i zdárný průběh sklizně zemědělských produktů v období II. poloviny 20. století včetně ochrany obilních plodin v době žní. V hasičském i sportovním soutěžení členové sboru vždy zodpovědně reprezentovali obec při mnoha okrskových i okresních soutěžích. Snahou družstva mužů, a později i žen, vždy bylo dosáhnout co nejlepšího umístění. V porovnání s jinými obcemi je třeba vyzdvihnout mimořádně dobré výsledky jednotlivců, kteří často stáli na stupních vítězů.


Důležitou skupinou sboru byli samaritáni, kteří obětavě pomáhali zraněným a nemocným občanům. Organizovali dobrovolné dárcovství krve a mnozí byli v dárcovství spoluobčanům osobním příkladem.
Jak již bylo podotknuto, členové hasičského sboru byli i hybnou pákou společenského života v obci. Činnost v oblasti kultury byla v Brzkově bohatá. A nebylo to jen ono, v jiných obcích obvyklé, pořádání hasičských plesů. Z kulturních akcí je třeba připomenout Kácení máje, pořádání pojízdného kina, ochotnického divadla včetně loutkového – pro místní, v minulosti početné dět¬ské publikum, v posledním období zvláště podíl na pořádání dětských dnů, besídek, karnevalů atp. Členové sboru se v některých letech podíleli i na průběhu tradičního masopustu, májových oslav a po¬řádání tanečních zábav v zimním období. Aktivně spolupracovali při výstavbě obec-ně prospěšných budov a objektů v obci, zejména požární zbrojnice, Kul¬turního domu, požární nádrže a jiných.
Stodeset let je dlouhá doba, a tak nám jistě přísluší, jak my dneska s oblibou říkáme, – „bilancovat“. Nahlédněme proto společně u příležitosti tohoto významného výročí do kronik místních hasičů, poodkryjme již dávno zapo-menuté události i z jiných, prachem pokrytých dobových dokladů i dokumentů a připomeňme si alespoň ta nejdůležitější data a nejvýznamnější události z činnosti brzkovského hasičského sboru.

Založení sboru. Na popud c. k. okresního hejtmanství v Německém Brodě usnesl se obecní výbor v Brzkově dne 1. září 1907 založit Dobrovolný sbor hasičský v Brzkově. (Tento oficiální název byl schválen také na pořízení úředního razítka sboru). Výzva obecního výboru se setkala s pochopením místních občanů. Do sboru se přihlásilo 20 členů a ihned se přikročilo k jejich výcviku. Starostou sboru byl zvolen Jakub Jekl – starosta obce, velitelem František Vlček – rolník, jednatelem se stal Josef Kořenář – učitel, zástupcem velitele ustanovili Františka Peřinu – rolníka. Do výboru místního hasičstva byli ještě zvoleni: Václav Vlček, Josef Bárta, Jan Konzbul a František Uttendorfský. Dobrovolní hasiči založili hned na počátku činnosti tzv. „Knihu protokolů“. Na schůzi sboru 2. února 1908 byli ještě zvoleni dva tzv. četaři: Josef Škaroupka a Jan Bárta. Již v počátcích činnosti se hasiči usnesli přehledně sledovat hospodaření sboru; za tím účelem byli na první valné hromadě dne 6. ledna 1908 zvoleni tzv. přihlížitelé účtů – Jan Kasal a Josef Rychtecký. Jak je ze zápisů v Knize protokolů zřejmé, kontrolu hospodaření prováděli velmi zodpovědně.
Sbor byl, dle finančních možností obce i hasičského spolku, postupně vybavován potřebným hasičským nářadím, výstrojí a výzbrojí. Byla založena pokladní kniha spolku.

 

CHRONOLOGICKÝ SLED UDÁLOSTÍ: VÍCE ZDE

Facebook
Oblíbené odkazy
Pálení klestí: https://paleni.izscr.cz/

Obec Brzkov: http://www.brzkov.cz/

OSH JIhlava: http://www.oshjihlava.cz/